Wstęp

§ 1

Słowniczek:

 1. Sprzedający – podmiot sprzedający Towar, którego dane wyświetlane są przy składaniu zamówienia,
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 3. Sklep internetowy / Sklep – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://ewegiel24.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający sprzedaje prezentowane na powyższej Stronie internetowej Towary,
 4. Towar – oznacza rzeczy ruchome umieszczone przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sklepu, które mogą podlegać Umowie sprzedaży,
 5. Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://ewegiel24.pl, na której prowadzony jest Sklep internetowy,
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Sprzedającym a Klientem,
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,
 8. Rejestracja – oznacza proces zmierzający do założenia konta użytkownika na stronie https://ewegiel24.pl.
 9. Adres poczty elektronicznej Klienta – adres poczty elektronicznej Klienta podany przy Rejestracji.

Postanowienia Ogólne

§2

 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez K Investments sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 93/3; wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435050. NIP: 9731010199, REGON: 081074981.
 2. Dane kontaktowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres korespondencyjny : ul. Św. Marcin 24/409, 61-805 Poznań
  • numer telefonu/faksu: tel.: +48 (61) 639 40 56 +48 61 225 03 74
  • adres poczty elektronicznej: sklep@kinvestments.pl

§3

Sprzedaż Towarów i usług prowadzona jest w Sklepie internetowym za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach i usługach zamieszczane są na Stronie internetowej. Jednostkę sprzedażową (1sztuka) stanowi produkt węglowy w opakowaniu o wadze 1000 kg spakowany na palecie i przygotowany do transportu. Każda sztuka towaru jest fabrycznie zamknięta. Po otwarciu tego opakowania towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i wymaga przepakowania w nowe opakowanie.

§4

Niniejszy Regulamin formułuje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zawieranych na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.

§5

Wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami, w tym wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad opisanych w Regulaminie.

§7

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na Stronie internetowej. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w chwili składania zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia, potwierdzonym wysłaniem wiadomości e-mail na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej, cena zamówionego Towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian wprowadzanych w Regulaminie.

§8

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie internetowej, w szczególności dotyczące Towarów oraz ich cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§9

Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, na które wysyłane będą informacje dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące jego przyjęcia.

§10

W przypadku ograniczonej dostępności Towaru w Sklepie internetowym zamówienia realizowane będą w kolejności w jakiej zostały złożone, do momentu całkowitego wyczerpania zasobów będących w posiadaniu Sklepu.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

§11

Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprzedaży produktów w opakowaniach zastępczych.

§12

Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do podania wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Ponadto na Kliencie spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszelkie dane znajdujące się na jego koncie użytkownika lub podawane na formularzu sprzedaży były danymi aktualnymi.

§13

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy Rejestracji.

§14

Wszelkie dane podawane przy Rejestracji oraz składaniu zamówień są chronione przed ich pozyskaniem oraz modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

§15

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń,
 2. niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym informacji niejawnych, stanowiących dobra chronione Sprzedającego oraz podmiotu prowadzącego Sklep internetowy,
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi zwyczajami,
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy zarówno dla Sprzedającego, dla podmiotu prowadzącego Sklep internetowy, jak i dla innych Klientów Sklepu internetowego,
 5. wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w celach ukierunkowanych na zawarcie Umowy sprzedaży.

§16

Podmiot prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do usunięcia konta Klienta lub pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak i wszystkich uprawnień wiążących się z założeniem konta użytkownika, w przypadku podania nieprawdziwych danych przy zakładaniu konta użytkownika, jak również w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §14 Regulaminu.

§17

Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

§18

O braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez wysłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Klienta.

§19

W przypadku zaistnienia okoliczności z §17 Klient ma prawo zmiany zamówienia w całości lub w częś ci.

Składanie zamówień

§20

 1. Zamówienia składane są na stronie internetowej https://ewegiel24.pl, przy pomocy konta użytkownika założonego przy dokonywaniu Rejestracji.
 2. Klient w momencie składania zamówienia:
  • oświadcza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
  • wyraża zgodę na Regulamin,

§21

 1. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: aktywny adres e-mail, dostęp do sieci Internet, urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§22

Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§23

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy zostaną zrealizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

§24

Wysłanie zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym będzie traktowane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona Sprzedającemu przez Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu.

§25

Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty zostanie wysłana na Adres poczty elektronicznej Klienta.

§26

Po otrzymaniu wiadomości e-mail o przyjęciu oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji) dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta za pomocą Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W przypadku nieotrzymania przez Klienta żadnej wiadomości w terminie 7 dni od złożenia zamówienia należy sprawdzić folder „Spam” znajdujący się w skrzynce e-mail lub skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem internetowym pod numerem telefonu wskazanym na Stronie internetowej.

Ceny Towarów oraz dokonywanie płatności

§27

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu:

 1. podawane są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. zawierają informację dotyczącą kosztów dostawy,
 4. w przypadku uzgodnienia dostawy z dostarczeniem Towaru Klientowi, ceny nie obejmują rozładunku oraz innych dodatkowych czynności i usług.

§28

Cena Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§29

Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:

 • przelew na konto bankowe lub
 • płatność za pobraniem.
 1. Przelew bankowy odbywa się za pomocą systemu PayU (karty płatnicze), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Zatwierdzenie wpływu środków na konto w systemie PayU jest równoznaczne z zapłatą.
 2. Płatność za pobraniem – płatność ma miejsce przy odbiorze towaru na ręce kuriera we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy.
 3. Ceny Towarów, akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą ulegać zmianom lub być odwoływane, jednak powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Realizacja zamówień

§30

Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu oferty.

§31

Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia wpływu całej ceny za Towar na konto Sprzedającego.

§32

Zamówione Towary dostarczane są na wskazany na koncie użytkownika adres .

§33

W przypadku chęci zmiany adresu zapisanego na koncie użytkownika do dostarczenia zamówionych Towarów, należy wpisać nowy adres dostawy przy składaniu zamówienia.

§34

Po upływie tego terminu określonego w § 31 Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego oraz Sprzedającego, podając jak przyczynę przekroczenie terminu na realizację zamówienia.

§35

Uprawnienie z §34 nie przysługuje w przypadku gdy strony zgodnie przedłużyły czas realizacji zamówienia, a także jeżeli Towar został wysłany przed otrzymaniem oświadczenia woli o anulowaniu zamówienia.

§36

Wszystkie zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymania do momentu wyczerpania zasobów poszczególnych Towarów oferowanych w Sklepie.

§37

Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon fiskalny. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować przy dokonywaniu zamówienia podając przy tym niezbędne dane.

§38

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Wszelkie odstępstwa będą ustalane indywidualnie pomiędzy Kupującym a osobą obsługującą zamówienie.
 2. Dostawa towaru realizowana przez jest wybraną przez Sprzedającego firmę kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 3. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z osobą zajmująca się realizacją zamówienia (podanie adresu odbioru).
 4. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy zwrócić Kurierowi.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

§39

Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

§40

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty lub poprzez wysłanie ww. oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

§41

Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru przez przewoźnika lub dostawcę.

§42

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wady fizycznej Towaru.

§43

Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Klient końcowy wyraża zgodę na poniesienie ewentualnych kosztów transportu zwracanego towaru do sprzedającego

§44

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty , chyba że Strony zgodnie ustalą inne miejsce zwrotu Towaru. Koszty transportu Towaru pokrywa Sprzedający.

Reklamacje

§45

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i wady prawne Towaru.

§46

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827)

§47

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar o uzgodnionej jakości i bez wad. Odpowiedzialność za zachowanie szczegółowych właściwości obowiązuje tylko wówczas, kiedy zostanie to zadeklarowane w odrębnym piśmie lub wiadomości e-mail.

§48

Klient może przesłać reklamację pisemną na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty. Czas rozpatrzenia reklamacji jakościowej z uwagi na konieczność badania Towaru wynosi do 3 tygodni.

§49

Każdorazowe uznanie zasadności reklamacji może nastąpić tylko po uprzednim dokonaniu inspekcji Towaru i uznaniu wady przez Sprzedającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

§50

W przypadku uznania wady przez sprzedającego, Klient może żądać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad albo obniżenia ceny.

§51

Pomimo stwierdzenia wad oraz wniesienia reklamacji, Klient zobowiązany jest odebrać Towar, należycie go rozładować i zmagazynować.

§52

W odniesieniu do Klientów, którzy nie są Konsumentami obowiązują następujące postanowienia:

 • Postanowienia regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do towarów nabytych przez Klienta w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedającego, w której cena towaru jest niższa niż katalogowa. Fakt nabycia towaru na niniejszych warunkach zaznaczany jest na dokumentach sprzedaży.
 • Na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada występowała już w chwili wydania Towaru. Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zgłoszenia wszelkich wad wraz z wymienieniem ich rodzaju i zakresu.

Zasady ochrony danych osobowych

§53

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”).

§54

1. Dla celów zakupu Towarów konieczne jest podanie przez Klientów koniecznych danych osobowych, określonych w zamówieniu i/lub przy rejestracji konta, obejmujących co najmniej pełne imię i nazwisko, pełny adres oraz numer telefonu. W zamówieniu Klient może podać również dodatkowe dane osobowe (informacje), pomocne przy realizacji Umowy sprzedaży. Poza tym Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości sms. Jeżeli Klient wyraził zgodę, dane osobowe takiego Klienta przetwarzane będą również w celach marketingowych.
2. Dane, podane w zamówieniu i/lub przy rejestracji konta, będą przetwarzane w podanym przez Klienta brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Klienta zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego.

§55

 1. Administratorem danych jest K INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, ul. Kupiecka 93/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000435050, nr NIP: 9731010199, nr REGON: 081074981. Dane kontaktowe:
  • adres korespondencyjny : ul. Św. Marcin 24/409, 61-805 Poznań
  • numer telefonu/faksu: tel.: +48 (61) 639 40 56 +48 61 225 03 74
  • adres poczty elektronicznej: sklep@kinvestments.pl
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączących Klienta ze Sprzedajacym umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem,
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
  • doradcy podatkowi,
  • firma zajmująca się obsługą księgową i kadrową spółki,
  • dostawcy rozwiązań informatycznych,
  • podwykonawcy,
  • firmy transportowe, dostawcy.
 4. Sprzedający nie przekazuje danych osobowych Klientów poza teren Polski.
 5. Dane osobowe Klientow będą przetwarzane przez czas realizacji żądania lub wykonania umowy oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 6. Klienci posiadają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.
 8. Klienci posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

Postanowienia końcowe

§56

W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar w postaci wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez gospodarstwo domowe warunkiem zastosowania zwolnienia czynności sprzedaży od akcyzy, zgodnie z art. 31a ustawy o podatku akcyzowym, jest  potwierdzenie przez Klienta nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego poprzez złożenie na dokumencie dostawy lub fakturze czytelnego podpisu i odesłanie podpisanego dokumentu Sprzedającemu. W takim przypadku Sprzedający dokona stosownej korekty dokumentu sprzedaży.

§57

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.

§58

Sprzedający oraz podmiot prowadzący Sklep internetowy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§59

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password